Вхід
Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

статут закладу

Додаток 24

до рішення шостої сесії

Полтавської міської ради

сьомого скликання

від 22 липня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 35

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Повна назва закладу загальної середньої освіти - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

1.2. Організаційно-правова форма - комунальний заклад.

1.3. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»: м. Полтава, Холодноярський майдан, 1.

1.4. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами.

1.5. Засновником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є Полтавська міська рада (надалі – засновник). Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління закладом загальної середньої освіти є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – управління освіти).

1.6. Головною метою КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Завданням КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров'я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.
 1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання .

1.11. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» має право:

 • проходити в установленому порядку державне ліцензування; визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • надавати платні освітні послуги згідно з чинним законодавством;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

1.12. У закладі загальної середньої освіти створені та функціонують шкільні методичні об’єднання вчителів-предметників.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється дитячим поліклінічним відділенням № 3 на безоплатній основі.

 1. Взаємовідносини закладу загальної середньої освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану. Річний план роботи затверджується педагогічною радою та Радою закладу.
 2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий

навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

 • навчальний план КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» погоджується радою закладу загальної середньої освіти, відповідною установою Державної санітарно-епідемічної служби, яка діє на території м. Полтави, і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи школи.

 1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
  1. Школа здійснює освітній процес за класно-урочною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

 1. У разі потреби учень може перейти протягом року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
 2. . У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу загальної середньої освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня з 12.00 до 18.00.

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом загальної середньої освіти в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.9. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах 31 травня, у 5-9 класах – до 15 червня, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри, терміни яких встановлюються відповідно до Річного навчального плану закладу загальної середньої освіти, схваленого педагогічною радою і затвердженого директором закладу загальної середньої освіти .

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.11. На протязі навчального року встановлюються канікули, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків у закладі загальної середньої освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих – дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за схваленням рішення педагогічної ради, затвердженням директором закладу загальної середньої освіти.

2.13.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням умов і потреб в організації активного відпочинку та харчування учнів, але не менше як 10 хвилин і великими перервами (після 2-го і 3-го уроків) 20 хвилин.

2.14.Організовується раціональне харчування учнів у закладі загальної середньої освіти відповідно до норм фізіологічних потреб їх організму в основних харчових речовинах та енергії.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, складеного відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погодженого Радою навчального закладу і затвердженого директором. Тижневий режим роботи закладу загальної середньої освіти затверджується у розкладі навчальних занять.

 • різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі загальної середньої освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно – гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15. У закладі загальної середньої освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень.

У першому класі дається словесна оцінка знань учнів у навчанні, з 2 по 9 клас – за рішенням педагогічної ради КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» досягнення учнів оцінюються за 12-бальною системою.

 • документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
 1. . Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Переведення і випуск учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 1. . Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення як нагородження Похвальним листом та Похвальною грамотою.

 

 

 

 

 

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками освітнього процесу в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» є учні, керівники, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх замінюють.

 1. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
 2. Учасники освітнього процесу мають право безкоштовно використовувати матеріальну, технічну та методичну базу закладу загальної середньої освіти для проведення уроків, гуртків, позакласної та позашкільної роботи, а також для діяльності, спрямованої на розвиток фізичного, морально-психологічного та духовного розвитку, організацію відпочинку.
 3. Учні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» мають гарантоване державою право на:

 

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
 • участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу загальної середньої освіти;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • сумлінно ставитися до виконання обов’язків чергового, або доручень;
 • виконувати правила поведінки в школі, техніки безпеки на уроках та в позаурочний час.

3.6. Учні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.7. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 1. Педагогічними працівниками КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
 2. Призначаються на посаду педагогічні та інші працівники наказом директора школи. Звільнення з посади й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України « Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10. Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» мають право:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.11. Педагогічні працівники КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу загальної середньої освіти;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу загальної середньої освіти, органів управління освітою виконавчого комітету Полтавської міської ради;
 • вести відповідну документацію.
 1. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається директором відповідно до законодавства. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.13. У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №35 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового та колективного договорів або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 1. Права і обов'язки допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці.
 2. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • Календар
  «  Травень 2021  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  Свята та події
  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  Погода
  Погода в Полтаве
  Архів записів
  Пошук